มทร.ธัญบุรี จัดอบรมระบบขนส่งทางราง

วิศวระบบราง-03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและ เอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบการขนส่งทางราง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้ง 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศและภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้านระบบรางซึ่งการฝึกอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พ.ค. 2559 – 31 ส.ค. 2559 โดยการฝึกอบรมครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 12 – 13  พ.ค. 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี      ในข้อหัว การวางแผนระบบขนส่งมวลชนอย่างไรให้ยั่งยืน , การพัฒนาเมืองด้วยรถรางไฟฟ้า กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น ,เทคโนโลยีรถไฟระหว่างเมือง ,ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ขนส่งทางราง : สิ่งที่ต้องคิดมากกว่าการขนส่ง ,อดีต ปัจจุบันและอนาคตขนส่งทางรางไทย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)  ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด  ดร.อรรถพล เก่าประเสริฐ วิศวกรกำกับการ กองทางถาวร ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน  อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่ง ติดต่อ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร.0-2549-3430 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นในการอบรม

 

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

โทร.02 549 4994 

ใส่ความเห็น