วิสัยทัศน์ขององค์กร

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบราง (Lead Promoter for Railway System Industry and Entrepreneurs)

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เริ่มงานด้านระบบขนส่งทางราง มาเกือบทศวรรษ คือตั้งแต่ปี 2549 โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของงานวิจัย งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาหลักสูตร งานบริการวิชาการ และงานสร้างเครือข่าย มหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent of Center: COE) รองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ พัฒนากำลังคนเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสนองตอบต่อนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมการความพร้อมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม (Center of Innovation In Infrastructure and Transport: CIIT) ในการดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยให้ดำเนินจัดหาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ หรือชุดปฏิบัติการในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) นำไปใช้ประโยชน์สำหรับการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง รองรับยุทธศาสตร์ Hand on การวิจัย และการฝึกอบรมบุคคลากรทั้งในและบุคคลในสถานประกอบการให้มีทักษะ ความชำนาญในวิชาอื่นเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม
2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ศึกษา และวิจัยด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม
3.เพื่อบริการด้านวิชาการ ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย

1.เป็นศูนย์ให้บริการทางด้านวิชาการ และวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม
2.เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม
3.เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม
4.เป็นศูนย์เชี่ยวชาญบริการทดสอบงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม

การดำเนินงาน

งานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มดำเนินงานวิจัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยได้รวมกลุ่มนักวิจัยของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีพ.ศ.2551 จำนวน 985,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) และได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมายังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,643,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

 

ปี ลำดับ แหล่งทุน            ชื่อโครงการวิจัย ตำแหน่ง จำนวนเงิน
2551 1 วช. การวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและต้นแบบรถไฟฟ้าขนาด4 ที่นั้ง:ระบบควบคุมการเคลื่อนที่และตรวจรู้ตำแหน่งของแบบจำลองรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเอซีมอเตอร์ หัวหน้าโครงการ ผศ ดร เทอดเกียรติ มทร.ธัญบุรี 985,000
2552 2 วช. การวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและต้นแบบรถไฟฟ้าขนาด4 ที่นั้ง:ต้นแบบตัวรถและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยสายส่งจากด้านบน หัวหน้าโครงการ ผศ ดร เทอดเกียรติ มทร.ธัญบุรี 2,500,000
3 วช. การพัฒนาอุปกรณ์รับกระแสไฟฟ้าจากรางที่สามของรถไฟฟ้าในระบบขนส่งมวลชน หัวหน้าโครงการ มทร.ธัญบุรี 183,000
2553 4 วช. เครื่องทดสอบอายุการใช้งานของตลับลูกปืนสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หัวหน้าโครงการ มทร.ธัญบุรี 210,000
2555 5 สนพ. การวิเคราะห์การสูญเสียพลังงานของประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เมธีวิจัย (ระดับ ป.โท) มทร.ธัญบุรี 75,000
6 สวทช. โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตและการติดตั้งระบบประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้า BTS หัวหน้าโครงการ มทร.ธัญบุรี 420,000
7 วช. การพัฒนากระบวนการออกแบบอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า: กรณีศึกษากลไกการเปิดปิดประตูกั้นปลอดภัยของขานขาลา หัวหน้าโครงการ มทร.ธัญบุรี 270,000
รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้น 4,643,000 บาท

 

 โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตและการติดตั้งระบบประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้า BTS

11 12
1314
 

เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น และวิชาการซ่อมบำรุงระบบราง

15